top of page

เกี่ยวกับวัดนางตะเคียน

วัดนางตะเคียน ตั้งอยู่ริมคลองแม่กลอง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๒๐ เส้น

วัดนี้มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๓ วา เป็นที่ก่อสร้างเสนาสนะอุปจาระของสงฆ์บอกเขตเข้าพรรษาประมาณ ๑๐ ไร่เศษ  อุปจาระบอกเขตฤดูเข้าพรรษาทิศตะวันออกจดคลองแม่กลองยาวประมาณ ๒ เส้นเศษ ทิศเหนือจดคลองนางตะเคียนยาวประมาณ ๑ เส้นเศษ ทิศใต้จดคลองแม่กลองยาวประมาณ ๓ เส้นเศษ ทิศตะวันตกจดลำประโดยยาวประมาณ ๓ เส้นเศษ ฯ

IMG_7247.JPG
IMG_7196.JPG
IMG_7093.JPG
IMG_7106.JPG
IMG_7205.JPG

ประวัติวัดนางตะเคียน

วัดนี้เป็นวัดเก่าสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๑๒๓ ไม่ปรากฏนามผู้ที่สร้าง ตามทางสันนิษฐานว่าคงจะสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตามคนเก่าเล่าว่า ชื่อเดิมของวัดนี้ชื่อ วัดเทพธาราม สันนิษฐานว่าเนื้อที่ ๆ สร้างวัดหรือผู้สร้างคนแรกคงจะเป็นสมบัติของนายเทพนางทาก็ได้ แต่ก็ไม่แน่นัก ที่เรียกว่าวัดนางตะเคียนนั้น เพราะทางทิศตะวันออกของวัดมีคลองซอยจากคลองแม่กลองตรงที่วัดไปออกคลองท่าคา อำเภออัมพวาเรียกว่าคลองนางตะเคียน บังเอิญที่สร้างวัดนี้มีต้นตะเคียนอยู่คู่หนึ่ง เวลานี้ตายเสียแล้ว เหตุนี้ชื่อวัดจึงเปลี่ยนเรียกตามชื่อคลองชื่อบางหรือชื่อต้นไม้ก็ได้ นับแต่เป็นวัดมาก็มีเจ้าอาวาสปกครองมาตามลำดับ และได้บูรณปฏิสังขรณ์กันเรื่อยมาตามกำลังศรัทธาของชาวบ้านและผู้ปกครองวัด จนถึงสมัยพระอธิการแดง เป็นเจ้าอาวาสได้บูรณปฏิสังขรณ์หลังคาพระอุโบสถจากกระเบื้องมอญ (ดินเผา) เป็นกระเบื้องซิเมนต์ ทำช่อฟ้าใบระกาปูนขึ้น เพราะช่อฟ้าใบระกาพระอุโบสถหลังนี้เดิมเป็นแบบกระจังจีนสร้างมณฑปไว้รอบพระพุทธบาทจำลอง สร้างศาลาท่าน้ำแบบศิลปกรรมของไทย มีช่อฟ้าใบระกาลงรักปิดทอง แล้วท่านก็มรณภาพ ถึงสมัยพระครูสมุทรบุญญาคม ได้ตั้งกรรมการบูรณะวัดขึ้นคณะหนึ่ง อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณท่านพระครูประโชติธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองวัดบางจะเกร็ง ซึ่งมีพระปิ่น จิตร์ปรุง พระโต๊ะ เข็มหนู พระแฉล้ม แสงพันธ์ นายพร้อม แสงพันธ์ นายเที่ยง หิรัศพต นายฝอย ทับเถื่อน นางพรหม พันธเสน นางเปี่ยม พันธเสน นางทรัพย์ พวงอินทร์ ร่วมกันกับประชาชนได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ด้วยเสาคอนกรีต หลังคามุงกระเบื้องปูนซิเมนต์ มีกูฏิ ๗ ห้อง ๔ หลัง หอสวดมนต์ ๖ ห้องสองชั้น ๑ หลัง โรงเรียนปริยัติธรรม ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง และบูรณปฏิสังขรณ์เป็นส่วนตัวมีนางดี ทองยวง สร้างศาลาท่าน้ำและถนน นางอ่ำ คุ้มงาม สร้างศาลาท่าน้ำ นางแหยม ทัศนะบรรจง สร้างหอระฆัง ถนน รางน้ำรอบศาลาการเปรียญ นางพรหม นางเปี่ยม พันธเสน สร้างบันได้ขึ้นศาลาการเปรียญ นายฉลวย นางบาง รอดนิกรณ์ สร้างถนน นางทรัพย์ พวงอินทร์ สร้างถนนและธรรมาสน์เทศ ๓ ธรรมาสน์ นายเจริญ นางติ่ง แผนคู้ สร้างถนนและธรรมาสน์ ๑ ธรรมาสน์ ในสมัยพระปลัดชำนิ เป็นเจ้าอาวาส ได้สร้างศาลาฌาปนสถาน และเมรุเผาศพ มาทำเสร็จในสมัย พระปลัดจรัญ ปภสฺสโร

IMG_7106.JPG
พระนางสุพรรณอัปสรจอมเทวี หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “แม่ใหญ่”
ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่มากกว่า 400 ปี เลยทีเดียว
bottom of page