top of page
IMG_7106.JPG

เจ้าอาวาสวัดนางตะเคียน

นับแต่เป็นวัดมาก็มีเจ้าอาวาสปกครองมาตามลำดับ  และได้บูรณปฏิสังขรณ์กันเรื่อยมาตามกำลังศรัทธาของชาวบ้านและผู้ปกครองวัด

ประวัติ ( เจ้าอาวาส )

ชาติภูมิ

ชื่อเดิม นายจรัญ นามสกุล หิรัญพต เลขที่ประจำตัวประชาชน ๓ – ๗๕๐๑ – ๐๐๐๙๐ – ๐ – ๒๙ หมู่ โลหิต 0 เกิดเมื่อ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๘ ณ บ้านนางตะเคียน เลขที่ ๖๔ หมู่ ๕ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มีพี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๑ บิดาชื่อ นายฆ้อน นามสกุล หิรัญพต มารดาชื่อ นางเล็ก นามสกุลเดิม แสงพันธ์ ประกอบอาชีพทำสวน

งานปกครอง

๑. ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส เมื่อ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ตามใบแต่งตั้งเลขที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่ออายุ ๖๐ พรรษา ๑๖ ๒. ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ตามใบแต่งตั้งเลขที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่ออายุ ๖๐ พรรษา ๑๗ ๓. ได้รับฐานานุกรม ในพระสมุทรวชิรโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ พระปลัดจรัญ ปภสฺสโร เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ อายุ ๖๒ พรรษา ๑๗ ๔. ได้รับแต่งตั้งพระกรรมวาจา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ ใบแต่งตั้งเลขที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่ออายุ ๖๓ พรรษา ๑๘ ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๗)

การอุปสมบท

ได้รับการบรรพชาอุปสมบท ณ. อุโบสถวัดปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับฉายาว่า ปภฺสสโร โดยมีพระครูโสภณสมุทรคุณ เจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิรัชสมุทรคุณ เจ้าอาวาสวัดปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระกรรมวาจา พระสาโรจน์ วัดนางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอนุสาวนาจาร หนังสือสุทธิเลขที่ ๑๑ / ๒๕๓๒ ออก ณ. วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒

วิทยฐานะ

๑. จบการศึกษาสายสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ ณ. สถาบันโรงเรียนวัดปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ๒. การศึกษาพระปริยัติธรรม สำเร็จนักธรรมชั้นเอก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ สำนักเรียนวัดนางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่ออุปสมบทแล้วได้มาจำพรรษาที่วัดนางตะเคียน ซึ่งมีพระครูสมุทรบุญญาคม (หลวงพ่อบุญมา) เป็นเจ้าอาวาส อยู่ที่วัดนี้มาตลอด ถึงสมัยพระปลัดชำนิ อาภสฺสโร เป็นเจ้าอาวาส ได้ลาออกจากเจ้าอาวาส และพระอธิการชาลี อติชาโต ได้เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งต่อมาพระอธิการชาลี ได้มรณภาพลงเมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙

ประวัติ ( เจ้าอาวาส )

ชาติภูมิ

ชื่อเดิม นายอนันต์ นามสกุล หงษ์ยิ้ม เลขที่ประจำตัวประชาชน ๓ – ๖๑๐๒ – ๐๐๐๒๖ – ๕๒ – ๕ หมู่ โลหิต AB เกิดเมื่อ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ บ้าน เลขที่ ๑๗ หมู่ ๕ ตำบลทุ่งนาไท อำเภอทับทัน จังหวัดอุทัยธานี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย มีพี่น้อง ๓ คน เป็นคนที่ ๒ บิดาชื่อ นายมน นามสกุล หงษ์ยิ้ม มารดาชื่อ นางสะอาด นามสกุลเดิม หงษ์ยิ้ม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

งานปกครอง

๑. ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส เมื่อ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ตามใบแต่งตั้งเลขที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ออายุ ๕๕ พรรษา ๙ ๒. ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตามใบแต่งตั้งเลขที่ จจ.สส. ๓/๒๕๕๗ เมื่ออายุ ๕๕ พรรษา ๙ ๓. ได้รับฐานานุกรม ในพระสมุทรวชิรโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ พระปลัดอนันต์ จนฺทปญฺโญ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ อายุ ๕๕ พรรษา ๙ ๔. ได้รับแต่งตั้งพระกรรมวาจา เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ.๒๕ ใบแต่งตั้งเลขที่ เมื่ออายุ พรรษา ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๕๗)

การอุปสมบท

ได้รับการบรรพชาอุปสมบท ณ. อุโบสถวัดนางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ อายุ ๔๖ ปี ได้รับฉายาว่า จนฺทปญฺโญ โดยมีพระครูพิศาลสมุทรกิจ เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาจรูญ ฐานกโร เจ้าอาวาสวัดธรรมาวุธาราม ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระกรรมวาจา พระอธิการชาลี อติชาโต วัดนางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระอนุสาวนาจาร หนังสือสุทธิเลขที่ ๕ / ๒๕๔๙ ออก ณ. วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙

วิทยฐานะ

๑. จบการศึกษาสายสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ม.ศ.๕) เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ณ. สถาบันโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตำบล อำเภอ จังหวัด อุทัยธานี ๒. การศึกษาพระปริยัติธรรม สำเร็จนักธรรมชั้นโท เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ สำนักเรียนวัดนางตะเคียน ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาที่วัดนางตะเคียน ซึ่งมีพระปลัดจรัญ ปภสฺสโร เป็นเจ้าอาวาส อยู่ที่วัดนี้มาตลอด

สิ่งที่เป็นหลักสำคัญของวัด

    ๑.  พระประธานในพระอุโบสถ  ปางมารวิชัยทำด้วยปูนลงรักปิดทอง  หน้าตักกว้าง  ๒  เมตร  สูงถึงพระโมลี  ๒  เมตรครึ่ง  หลวงพ่อบุญมาได้บูรณะลงรักปิดทองใหม่

    ๒.  พระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลือง    ยืนปางห้ามสมุทรสูง  ๗๔  นิ้ว    ดูคล้ายสมัยอยุธยาเรียกว่าหลวงพ่อเณร ฯ

    ๓.  ระฆังหล่อด้วยทองเหลืองปนลงหินเสียงเพราะมาก  วัดผ่าศูนย์กลาง  ๑๖  นิ้ว  สูง ๒๗ นิ้วครึ่ง  คนเก่าเล่าว่าแต่ก่อนในหลวงเสด็จมาจะเอาเข้าไปไว้ในพระนครชาวบ้านจึงเอาสากกระทุ้งให้ร้าวเสีย  จึงได้ตกอยู่เป็นของวัดอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้

    ๔.  ธรรมาสน์รูป  ๖  เหลี่ยม  ยอดแบบปรางค์ผ่าศูนย์กลาง  ๓๙  นิ้ว  สูงถึงยอดประมาณ  ๑๐  ศอก  ตามคนเก่าเล่าให้ฟังว่า  ธรรมาสน์อันนี้เป็นของพระราชทาน  สมัยหนึ่งเจ้าอาวาสวัดนางตะเคียน  ชื่อหลวงปู่เล็กหรือจ้อย  ท่านเป็นนักเทศน์เสียงทำนองมหาชาติ  ตัวท่านเล็กโดยเฉพาะกัณฑมัทรีหาผู้จับยาก  ได้เข้าไปเทศน์ในวังถวายหลวง  ในหลวงทรงพอพระทัยมากจึงพระราชทานธรรมาสน์ถวายมาไว้ที่วัดนี้แต่จะเป็นสมัยใดไม่ปรากฎ ฯ

    ๕.  พระเจดีย์หน้าพระอุโบสถ ๒  องค์  แต่ละองค์ฐานล่างยาวด้านละ  ๕  ศอก  ๑๑  นิ้ว  สูงองค์ละประมาณ  ๓  วา  องค์หนึ่งรูปคล้ายพระศรีมหาธาตุ  จังหวัดสวรรคโลก  องค์หนึ่งคล้ายพระมหาธาตุจังหวัดลพบุรี ฯ

    ๖.  รูปปั้นท่านท้าวเวสสุวรรณ    และพระนางสุพรรณอัปสรจอมเทวี (แม่ใหญ่)    ปั้นด้วยปูน    สูงประมาณ  ๒  เมตร

304986023_2190184137820351_4944241316104174736_n.jpeg
bottom of page